مرور رده

مقیاسهای بالینی

پرسشنامه وسواسی اجباری

وسواس فکری عملی كه معمولاً به اختصار OCD نامیده می‌شود، دارای دو مؤلفه وسواس فكری و وسواس عملی است. وسواس فكری عبارت است از افكار، تصاویر ذهنی یا تكانه‌ها (امیال ناگهانی) تكرار شونده مزاحم كه باعث ایجاد اضطراب و ناراحتی در فرد می‌شوند.…

پرسشنامه خودسنجی افسردگی بک

پرسشنامه افسردگی بک اولین بار در سال ۱۹۶۱ توسط بک و همکاران تدوین شد. در سال ۱۹۹۶، بک و همکارانش برای تحت پوشش قرار دادن دامنه وسیعی از نشانه‌ها و برای هماهنگی بیشتر با ملاک‌های تشخیصی اختلال‌های افسردگی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات…