مرور برچسب

ارزیابی و طرحریزی درمان

دوره آموزشی تربیت درمانگر شناختی-رفتاری

دومین دوره ترمی آنلاین تربیت درمانگر شناختی رفتاری با تمرکز بر فرایندهای شناختی، هیجانی و رفتاری بنیادی مدرس دکتر شهرام محمدخانی دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی یک دوره استثنایی و متمایز بر اساس جدیدترین نظریه های روان‌درمانی…