مرور برچسب

اضطراب بارداري

برنامه آموزشی زایمان و فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی برای زنان باردار

مهناز سربندی، شهرام محمدخانی، علیرضا مرادی مقدمه: از اوایل بارداری تا دوره پس از زایمان، تغییرات زیادی به طور همزمان در سطح بیولوژیکی، اجتماعی و روانی رخ می دهد،نحوه سازگاری با این تغییرات می تواند زنان و حتی مردان را در معرض خطر مشکلات…