مرور برچسب

بافتارگرایی

ذهن­ آگاهی و پذیرش روان‌شناختی در روان درمانی های معاصر: روند شکل گیری و چالشها

جیمز. د. هربرت و ایوان. م. فورمن ترجمه: دکتر شهرام محمدخانی دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی  امروز، درمان شناختی-رفتاری (CBT) نیروی برجسته روان­درمانی در بیشتر جهان از جمله آمریکای شمالی، بریتانیا، اغلب اروپا و به‌طور…