مرور برچسب

تفکر جادویی

کاربرد درمان شناختی رفتاری برای کودکان

درمان شناختی رفتاری برای کودکان دکتر شهرام محمدخانی  دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران مطالعات صورت گرفته طی دهۀ گذشته نشان داده است که شناخت­ های خاصی با اختلالات خلقی مشخص از جمله اختلالات اضطرابی (بارت و همکاران، ۱۹۹۶ب)،…