مرور برچسب

سرطان

روانشناسی سلامت چیست؟

روانشناسی سلامت چیست؟ ترجمه: سپیده معماریان دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه خوارزمی روانشناسی سلامت با مطالعه فرایندهای روانشناختی در سلامت، بیماری و سیستم مراقبتهای بهداشتی مرتبط است. روانشناسان سلامت عوامل رفتاری مرتبط با سالم…

نقش عوامل روانشناختی در سبب شناسی و درمان سرطان

نقش عوامل روانشناختی در سبب شناسی و درمان سرطان دکتر شهرام محمدخانی (دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی) سارا حسن کلهری (دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه خوارزمی) سرطان یکی از شایع‌ترین بیماری‌های قرن اخیر محسوب می‌شود و این…