مرور برچسب

شخصیت خود شیفته

اختلال شخصیت خودشیفته چیست؟

اختلال شخصیت خودشیفته چیست؟ دکتر شهرام محمدخانی (دانشیار روانشناسی بالینی) ارسطو میرانی (دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی) اختلال شخصیت خودشیفته یکی از چهار اختلال شخصیت گروه دوم (B) از اختلالات شخصیت است که برای اولین بار در…