مرور برچسب

شخصیت شناسی

پرسشنامه روانی کالیفرنیا (CPI)

پرسشنامه روانی کالیفرنیا (CPI)، یک آزمون مداد- کاغذی خود- اجرا است که از 462 گزاره صحیح- غلط تشکیل شده است. CPI برای اجرای گروهی طراحی شده است، هرچند می‌توان آن را به‌صورت فردی هم اجرا کرد. گرچه این آزمون برای ارزشیابی افراد بین 12 تا 70…

آزمون شخصیتی مایرز- بریگز (MBTI)

آزمون شخصیتی مایرز- بریگز MBTI یک پرسشنامه خودسنج است که برای قابل درک و استفاده نمودن نظری سنخ‌های روانشناسی یونگ در زندگی روزمره طراحی گردیده، آزمون شخصیتی مایرز- بریگز توسط مایرز- بریگز (۱۹۲۰) بر مبنای نظریه شخصیتی یونگ ساخته شده است. …