مرور برچسب

قربانیان خشونت جنسی

جمع بی‌صدا: نگاهی به گسترده گی و پیامدهای روانی و اجتماعی آسیب جنسی در زنان

 قسمت اول- آنچه امروز در گذر است آیدا محمودی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی - مرکز مشاوره کاج آسیب جنسی در زنان: در سال میلادی گذشته در کشور آمریکا جنبشی فمنیستی با عنوان «من هم» سر و صدای زیادی به راه انداخت. جنبش «من هم» نخستین بار در…