مرور برچسب

مقاومت در برابر درمان

مقاومت درمانجویان در برابر تمرین توجه آگاهی

دکتر دانیل مورن تلخیص و ترجمه: علی فیضی دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت چرا برخی درمانجویان در برابر توجه آگاهی مقاومت می کنند؟ بااینکه بسیاری از درمانگران توجه ‌آگاهی را هم در زندگی شخصی به کار می‌برند و هم از آن به‌عنوان رویکرد درمانی…