مرور برچسب

نقش وراثت در اختلال دوقطبی

سبب‌شناسی و درمان اختلال دوقطبی

 دکتر شهرام محمدخانی – دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی فائزه کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی  دانشگاه خوارزمی اختلال دوقطبی مثال واضحی از گونه بیولوژیک یک بیماری روانی است. در این اختلال به لحاظ پزشکی یک مشکل…