مرور برچسب

نیازهای روانشناختی بنیادین

نیازهای روانشناختی بنیادین و سلامت روان

 محمد امین زاده کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت نیازهای روانشناختی بنیادین نیاز یک مفهوم عمومی است که در زمینه‌های مختلف کاربردهای نسبتاً وسیعی دارد و برحسب موارد، تعاریف متعدد از آن ارائه می‌شود. این تعاریف اگرچه یک نوع مفهوم یا احساس…