مرور برچسب

وسواس خوردن

اعتیاد خوردن: سبب شناسی و درمان

دکتر شهرام محمدخانی (دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی) عباس بیگی (دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت دانشگاه خوارزمی) همه گیری شناسی اعتیاد خوردن اعتیاد خوردن پدیده شایعی است. آمار جهانی چاقی نشان از آن دارد که چاقی نسبت به…