مرور برچسب

ویژگی های شخصیتی

پرسشنامه روانی کالیفرنیا (CPI)

پرسشنامه روانی کالیفرنیا (CPI)، یک آزمون مداد- کاغذی خود- اجرا است که از 462 گزاره صحیح- غلط تشکیل شده است. CPI برای اجرای گروهی طراحی شده است، هرچند می‌توان آن را به‌صورت فردی هم اجرا کرد. گرچه این آزمون برای ارزشیابی افراد بین 12 تا 70…