مرور برچسب

پیامدهای جدی خودکشی

مدل شناختی برای خودکشی و خطرجویی نوجوانان

نویسندگان: کیت سوفرانوف، لن داگلیش، رابرت کاسکی مترجمان:  دکتر شهرام محمدخانی ( دانشیار روانشناسی بالینی  دانشگاه خوارزمی) قدرت عابدی مریم یدایی حافظ انتشارات الماس البرز این کتاب یکی از جنبه‌های پیشگیری از خودکشی نوجوانان -…