مرور برچسب

پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی

عوامل روانشناختی زمینه ­ساز در بیماریهای قلبی ­عروقی : یک مطالعه مروری

علی رسولی- دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه خوارزمی دکتر شهرام محمدخانی- دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی ماهیت بیماریهای قلبی ­عروقی گذار سریع سلامت، تغییرات جمعیتی، فرایند افزایش سن و تغییرات سریع شیوه زندگی همراه با…