مرور برچسب

پیشگیری مدرسه محور

پیشگیری اولیه از اعتیاد و رفتارهای پرخطر

پیشگیری اولیه از اعتیاد و رفتارهای پرخطر در محیط های آموزشی دکتر شهرام محمدخانی (دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران) پیشگیری اولیه از اعتیاد و رفتارهای پرخطر نظیر مصرف الکل، سیگار و سایر مواد غیرقانونی یکی از مهم­ترین چالش‌های…