مرور برچسب

کارگاه مدیریت تعارض های سازمانی

خدمات روانشناسی برای سازمانها و مراکز صنعتی

خدمات روانشناسی برای سازمانها امروزه کشور ما همراه با رشد سازمان­ها و صنایع در سراسر جهان، در آستانه توسعه اقتصادی و صنعتی قرار گرفته است. از سوی دیگر، گسترش، پیچیدگی و تنوع مشکلات اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی باعث فرسودگی زودهنگام کارکنان و…