مرور برچسب

فرايند شناسايي

مشکلات روانی و رفتاری کودکان و نوجوانان

نویسندگان: دکتر شهرام محمدخانی ( دانشیار روانشناسی بالینی  دانشگاه خوارزمی) ناهید ابراهیم‌زاده انتشارات ورای دانش مشکلات روانی و رفتاری کودکان : كودكان و نوجوانان در دوره اي از تحول به سر می‌برند كه تغييرات سريع در قلمرو زيستي، رفتاري،…