مرور برچسب

فرایند تغییر

کاربرد مصاحبه انگیزشی در درمان اعتیاد

 نقش مصاحبه انگیزشی در درمان اعتیاد محّمدرضا نیک­فرجام (دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه خوارزمی) دکتر شهرام محمدخانی (دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی) مصاحبه انگیزشی که نوعی رویکرد مراجع محور و مبتنی بر شواهد برای تسهیل…