مرور برچسب

فشار دوستان

عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان

عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان مرتضی جهان شاه لو، شهرام محمدخانی، حمید امیری، آفاق فخاری، سپیده حسینی زمینه و هدف گرایش به مصرف مواد در دانشجویان یکی از جدی ترین مسایل بهداشت عمومی است که جوامع امروزی با…