مرور برچسب

مهربانی با خود

درمان متمرکز بر شفقت: اهداف و تکنیکها

فاطمه جدیدی کارشناس ارشد روانشناسی هدف درمان متمرکز بر شفقت (CFT)، کمک به بهبود هیجانی و روانی افراد به وسیله تشویق کردن آنها به مشفق بودن با خودشان و دیگران است. بسیاری از افراد معتقدند که شفقت، چه با خود و چه با دیگران، یک پاسخ هیجانی…