مرور برچسب

نوروسايكولوژي

نورون‌های آینه‌ای: بنیان عصب‌شناختی روابط اجتماعی و همدلی در انسان

نورون‌های آینه‌ای: بنیان عصب‌شناختی روابط اجتماعی و همدلی در انسان فراز عطار (دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی) دکتر شهرام محمدخانی (دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی)  مقدمه از ديدگاه متعارف در مورد…