مرور برچسب

وابستگی به تلفن همراه

نوموفوبیا یا بی­ موبایل هراسی: علل و پیامدها

پریسا شریفی (دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی)  برخی نسلهای جامعه با تلفن همراه رشد میکنند و این ابزار آنچنان با زندگی مردم عجین شده است که افراد حتی به آثار آن کمترین توجهی نمیکنند (کوربت، 2009). به نظر میرسد که افراد برای فرار از واقعیت…