طرحواره درمانی هیجانی در نگرانی و اضطراب

طرحواره درمانی هیجانی

محمد خالقی، شهرام محمدخانی، جعفر حسنی 

مقدمه

برطبق پژوهش های اخیر میزان اختلال های اضطرابی بالا است و نسبتاً تعداد اندکی از این بررسی ها بر اختلال اضطراب فراگیر متمرکز بوده اند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی طرحواره درمانی هیجانیدر نگرانی و علائم و نشانه های اضطراب بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود.

روش

پژوهش حاضر در چارچوب طرح تک آزمودنی بود. بر اساس تشخیص اختلال اضطراب فراگیر توسط روان پزشک و اجرای مصاحبه بالینی ساختاریافته (SCID) توسط روان شناسی بالینی و ملاک های ورود و خروج، دو بیمار مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر انتخاب شدند و ۱۰ جلسه ۱ ساعته طرحواره درمانی هیجانی دریافت کردند. هر یک از بیماران ۷ مرتبه به وسیله ی مقیاس درجه بندی اضطراب همیلتون (HARS)، پرسش نامه ی اضطراب بک (BAI) و مقیاس حالت نگرانی پن (PSWQ) طی درمان و یک دوره پیگیری دو ماهه توسط ارزیاب مستقل ارزیابی شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های تغییر روند، شیب، بازبینی نمودارها و برای تعیین معناداری بالینی از شاخص درصد بهبودی و اندازه اثر استفاده شد.

یافته ها

تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که طرحواره درمانی هیجانی به طور معناداری در کاهش نگرانی و علائم و نشانه های اضطراب بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر موثر است.

نتیجه گیری

طرحواره درمانی هیجانی را می توان (با احتیاط) به عنوان درمانی موثر در مداخلات روان شناختی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر مدنظر قرار داد.

کلیدواژگان: طرح واره درمانی هیجانی، نگرانی، اختلال اضطراب فراگیر (GAD)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_column][/vc_column][vc_btn title=”دانلود متن کامل مقاله” style=”classic” shape=”round” color=”primary” size=”lg” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2F%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D9%88%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D8%AA%DA%A9%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C||target:%20_blank|”]

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.