پیش بینی کننده های اضطراب در نوجوانان

بیان قادری، شهرام محمدخانی ، حمیدرضا حسن آبادی


مقدمه:
 اضطراب در نوجوانان شایع ترین از اختلال اختلالات است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی روابط ساختاری بین متغیرهای باورهای فراشناختی، فرا نگرانی، راهبردهای کنترل فکر و اضطراب بر اساس مدل فراشناختی اضطراب و نگرانی (ولز، ۱۹۹۵، ۱۹۹۷) در جمعیت نوجوانان بود
روش : طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر سال اول، دوم و سوم دبیرستان شهر کرمانشاه در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ بود. نمونه آماری شامل ۳۹۱ دانش آموز بود، برای انتخاب این نمونه از روش نمونه برداری چند مرحله ای استفاده شد که از میان نواحی مختلف آموزش و پرورش شهر کرمانشاه انتخاب شدند. در این پژوهش کلیه آزمودنی ها در دامنه سنی ۱۳ تا ۱۹ قرار داشتند و پرسشنامه های باورهای فراشناختی کودکان (MCQ-C)، پرسشنامه ی فرا نگرانی (MWQ)، پرسشنامه کنترل فکر (TCQ) و سیاهه اضطراب صفت- حالت (STAI) را تکمیل کردند.
یافته ها: تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری تحلیل مسیر و کواریانس نشان داد که با اندک تغییراتی در مدل پیشنهادی اولیه، مدل نهایی برازش خوبی دارد. بر اساس مدل نهایی باورهای فراشناختی منفی، باورهای خرافه، تنبیه و مسئولیت، فرا نگرانی به طور مستقیم با اضطراب رابطه دارند. همچنین دو راهبرد کنترل فکر توجه برگردانی و تنبیه در رابطه ی بین باورهای فراشناختی منفی، نظارت شناختی، باورهای خرافه، تنبیه و مسئولیت، فرا نگرانی و علائم اضطراب در نوجوانان میانجی گری می کنند.
نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، پژوهش حاضر از مدل فراشناخت اضطراب و نگرانی حمایت می کند و نشان می دهد باورهایی که افراد در مورد پردازش افکارشان دارند و راهبردهایی که برای کنترل شناخت هایشان به کار می برند، نقش مهمی در شروع و تداوم اضطراب دارد. بنابراین، تغییر باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر ناسازگارانه که افراد برای کنترل افکار ناخواسته شان استفاده می کنند، می تواند در پیشگیری از تشدید و تداوم اضطراب مفید باشد.

کلیدواژگان: باورهای فراشناختی، فرا نگرانی، راهبردهای کنترل فکر، اضطراب، نوجوانان

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”دانلود متن کامل مقاله” style=”classic” shape=”round” color=”primary” size=”lg” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fdrmohammadkhani.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F11%2F%D9%BE%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86.-1-1.pdf||target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.