عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان

عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان

مرتضی جهان شاه لو، شهرام محمدخانی، حمید امیری، آفاق فخاری، سپیده حسینی

زمینه و هدف

گرایش به مصرف مواد در دانشجویان یکی از جدی ترین مسایل بهداشت عمومی است که جوامع امروزی با آن مواجه هستند. اعتیاد معمولا با اختلال های جسمی و روانی دیگری همراه است. امروزه گروه های مختلفی درگیر رفتارهای اعتیادی هستند. دانشجویان به عنوان یکی از گروه­ های آسیب پذیر از نظر گرایش به مصرف مواد در نظر گرفته می­ شوند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تعیین نقش عوامل خطرساز و محافظت­ کننده فردی، خانوادگی و اجتماعی در پیش ­بینی گرایش به این رفتارها در دانشجویان بود.

روش و مواد

این مطالعه به صورت توصیفی و همبستگی با مشارکت ۴۳۱ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه عوامل خطرساز و محافظت کننده مصرف مواد و مقیاس خطرپذیری جوانان جمع آوری شد و استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

یافته ها حاکی از ارتباط معنادار بین عوامل فردی، نگرش نسبت به مواد و گرایش به مواد مخدر، (۶/۰=r و ۰۱/۰P<)، خانوادگی نگرش والدین نسبت به مواد و گرایش به سیگار، (۲/۰=r و ۰۵/۰ P<) و اجتماعی، دسترس پذیری ادراک شده و گرایش به الکل، (۴/۰=r و ۰۱/۰P<) با گرایش به مصرف مواد بود. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری گام به گام نیز نشان داد که عوامل فردی (نگرش نسبت به مواد، هیجان­ خواهی و تکانشگری)، اجتماعی (مصرف مواد توسط دوستان و دسترس پذیری ادراک شده) و خانوادگی (نظارت خانواده و نگرش والدین نسبت به مواد) به ترتیب بهترین پیش بین ­های گرایش به مصرف مواد در دانشجویان هستند.

نتیجه گیری

مطالعه نشان داد که مجموعه ای از عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی بر گرایش به مصرف مواد در دانشجویان تاثیر دارد. بر این اساس، می توان با اجرای ابزارهای غربالگری مناسب، دانشجویان در معرض خطر را شناسایی کرد و برنامه های پیشگیرانه اولیه را در مورد آن ها به کار بست.pdf||target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row]

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.