مرور برچسب

موضوعات

تکنیک‌های مصاحبه و مشاوره برای یاری رسانی موثر

نویسنده: باربارا. اف، اوکان مترجم: دکتر شهرام محمدخانی  دانشیار روانشناسی بالینی  دانشگاه خوارزمی تهران انتشارات طلوع دانش تکنیک‌های مصاحبه و مشاوره - در طول چند سال گذشته، ماهیت و فرایند مشاوره و درمان و موقعیت‌هایی که مشاوره و…