خدمات روانشناسیِ برای سازمانها یکی از ضرورت­های تولید بهینه به شمار می­ آید .بدون اینگونه خدمات، تولید و دستیابی به اهداف سازمانی با مشکل روبرو است.