پرسشنامه عوامل خطرساز و حفاظت کننده مصرف مواد

پرسشنامه‌ عوامل عوامل خطر و محافظ مصرف مواد در نوجوانان (محمدخانی، ۱۳۹۱)

 پرسشنامه‌ عوامل خطر و محافظ مصرف مواد بر اساس ابزارهای مشابه در زمینه سنجش عوامل خطرساز و حفاظت کننده، از جمله پرسشنامه “جوامع مراقب نوجوانان ” (پولارد و همکاران، ۱۹۹۶)، “شاخص عوامل حفاظت­ کننده فردی” (اسپرینگر و فیلیپس، ۱۹۹۵) “ارزیابی تاب‌آوری کودکان سالم” (کنستانتین و همکاران، ۱۹۹۹) و” پرسشنامه مرکز مطالعات اجتماعی دانشگاه یوتا” (۱۹۹۸) و مقیاس نیمرخ خطر مصرف مواد (پاتریشیا و همکاران، ۲۰۰۹) ساخته‌ شده و توسط محمدخانی (۱۳۸۴- ۱۳۹۱) بر روی ۳۰۰۰ نفر از دانش ­آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه (۱۸-۱۳ ساله) در سطح کشور استانداردسازی شده است. این پرسشنامه دارای ۸۶ گویه در چهار حیطه فردی، خانوادگی، مدرسه‌ای و اجتماعی و ۱۲ خرده مقیاس (نگرش به مصرف مواد، ناامیدی، مهارت‌های اجتماعی، هیجان­خواهی، تکانشگری، حساسیت به اضطراب،  تعارضات خانوادگی، نگرش والدین به مواد، نظارت خانواده، بی­نظمی محیط اجتماعی، احساس تعهد به مدرسه، فضای روانی / اجتماعی مدرسه) است.

همسانی درونی کل پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ ۰/۹۲ به‌دست‌ آمده است. بررسی روایی افتراقی پرسشنامه‌ از طریق مقایسه دانش آموزان مصرف‌کننده مواد و غیر مصرف‌کننده، نشان داد که این مقیاس می‌تواند این دو گروه را از هم تفکیک نماید و از روایی افتراقی قابل قبولی برخوردار است. همچنین بررسی روایی سازه پرسشنامه‌ی مذکور با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی نشان داد که این پرسشنامه‌ از لحاظ نظری با مدل‌های نظری پیش بینی کننده مصرف مواد، منطبق است و از روایی سازه خوبی برخوردار است.

در بررسی روایی سازه‌ای پرسشنامه عوامل خطر و محافظ مصرف مواد با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی با چرخش واریماکس ۱۲ عامل اصلی سازنده پرسشنامه عوامل خطرساز و حفاظت کننده شناسایی شده است: ۱- نگرش به مصرف مواد، ۲- ناامیدی، ۳- کمبود مهارت‌های اجتماعی، ۴- هیجان خواهی، ۵- تکانشگری، ۶- حساسیت به اضطراب، ۷- تعارضات خانوادگی، ۸- نگرش مثبت والدین به مواد، ۹- فقدان نظارت خانواده، ۱۰- بی‌نظمی محیط اجتماعی، ۱۱- عدم احساس تعهد به مدرسه، ۱۲- فضای روانی اجتماعی نامناسب مدرسه. (محمدخانی، ۱۳۹۱). 

لینک دانلود پرسشنامه‌ عوامل خطرساز و حفاظت کننده مصرف مواد در نوجوانان

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.