پرسشنامه خودسنجی فراشناخت ها

پرسشنامه باورهای فراشناختی (MCQ) یک مقیاس۳۰ سوالی خود گزارشی است که بر اساس مدل کارکرد اجرایی خود نظم بخش در باره اختلال های هیجانی ساخته شده است و حیطه‌های فراشناختی زیر را در پنج مقیاس جداگانه اندازه‌گیری می‌کند: (۱) باورهای مثبت در باره‌ی نگرانی (مانند «نگرانی به من کمک می‌کند تا با مسایل مقابله کنم»)، باورهای منفی در باره‌ی نگرانی که با کنترل‌ناپذیری و خطر مرتبط هستند (برای مثال «وقتی نگرانی‌ام شروع می‌شود، نمی‌توانم جلوی آن را بگیرم»)، (۳) اطمینان شناختی ضعیف (برای مثال، «حافظه‌ی ضعیفی دارم»)، (۴) لزوم کنترل افکار (برای مثال، «ناتوانی در کنترل افکارم، نشانه‌ی ضعف من است»)، و (۵) خودآگاهی شناختی  (برای مثال، « دائما افکارم را مورد بازبینی قرار می‌دهم»).

سوالات پرسشنامه باورهای فراشناختی بر روی یک مقیاس لیکرتی از موافق نیستم=۱ تا کاملا موافقم=۴ پاسخ داده می شود. ضریب آلفای کرونباخ خرده‌مقیاس‌های آن از ۷۲/۰ تا ۹۳/۰ گسترده است. همبستگی بازآزمایی در فاصله‌ی زمانی ۲۲ تا ۱۱۸ روز در نمره‌ی کلّی برابر با ۷۵/۰، مقیاس باورهای مثبت برابر ۷۹/۰، کنترل‌ناپذیری/ خطر برابر با ۵۹/۰،  اطمینان شناختی برابر با ۶۹/۰، لزوم کنترل افکار برابر با ۷۴/۰ و خودآگاهی شناختی برابر با۸۷/۰ است.

در ایران شیرین زاده دستگیری (۱۳۸۷)، ضریب همسانی درونی آن را به کمک ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس ۹۱/۰ و برای خرده مقیاس های آن در دامنه ۷۱/۰ تا۸۷/۰ و پایایی بازآزمایی این آزمون را در فاصله چهار هفته برای کل مقیاس ۷۳/۰ و برای خرده مقیاس های آن در دامنه ۵۹/۰ تا۸۳/۰ گزارش کرده است.

محمدخانی و فرجاد (۱۳۸۸) میزان آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه باورهای فراشناختی MCQ-30،۸۰/۰ و برای خرده مقیاس های باورهای مثبت در مورد نگرانی، کنترل ناپذیر و خطر، اطمینان شناختی، نیاز به کنترل افکار و خودآگاهی شناختی به ترتیب ۵۲/۰،  ۷۱/۰،  ۸۳/۰، ۶۰/۰و ۷۹/۰ گزارش کرده اند. 

پرسشنامه فراشناخت

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.