پرسشنامه‌ی عوامل خطرساز و حفاظت کننده مصرف مواد

معرفی پرسشنامه‌ عوامل خطر ساز و حفاظت کننده مصرف مواد در نوجوانان

پرسشنامه‌ عوامل خطر و محافظ اعتیاد در نوجوانان یک ابزار غربالگری است که به منظور ارزیابی عوامل خطرساز و حفاظت کننده مصرف مواد و شناسایی نوجوانان ۱۳-۱۸ ساله در معرض خطر مصرف مواد توسط محمدخانی (۱۳۸۴- ۱۳۹۴) ساخت و استانداردسازی شده است. نسخه اولیه پرسشنامه‌ عوامل خطر و محافظ اعتیاد دارای ۱۱۰ گویه و ۱۸ خرده مقیاس بود. با این حال، بر اساس تحلیل مجدد داده‌های اولیه و نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه‌ی در جمعیت در معرض خطر و اجراهای بعدی، تعداد گویه‌های پرسشنامه به ۸۶ گویه و ۱۲ خرده مقیاس تقلیل یافت که متغیرهای مرتبط با مصرف مواد را در چهار حیطه فردی، خانوادگی، مدرسه‌ای و اجتماعی مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

ویژگی های نرم افزار پرسشنامه‌ عوامل خطر و محافظ اعتیاد

 1. اجرای آزمون به صورت نرم افزاری
 2. محاسبه نمرات خرده مقیاس ها
 3. ترسیم نیمرخ وضعیت آزمودنی
 4. ارایه گزارش تفسیری در مورد وضعیت آزمودنی

 مبانی نظری و ویژگی‌های روان‌سنجیپرسشنامه‌ عوامل خطر و محافظ اعتیاد در نوجوانان

پرسشنامه‌ عوامل خطر ساز و حفاظت کننده مصرف مواد در نوجوانان بر اساس مدل عوامل خطرساز و حفاظت کننده و مدل تلفیقی آغاز مصرف مواد (بوتوین،۲۰۰۰، گلانتز و هارتل، ۲۰۰۲) که مؤلفه‌هایی از نظریه‌های سبب‌شناسی مصرف مواد از جمله نظریه‌های شناختی– عاطفی (آجزن و فیش بین، ۱۹۸۰؛ فیش بین و آجزن، ۱۹۷۵)، نظریه‌های یادگیری اجتماعی (بندورا، ۱۹۸۶)، نظریه رشد اجتماعی (هاوکینز و ویس، ۱۹۸۵)، نظریه کنترل اجتماعی (الیوت، ۱۹۸۹ و ۱۹۹۵)، مدل ­بوم‌شناسی اجتماعی (کامپر و ترنر، ۱۹۹۱)، نظریه تحقیر خود (کاپلان، ۱۹۷۵)، الگوی یادگیری اجتماعی چند مرحله‌ای (سیمون و همکارانش، ۱۹۸۸)، نظریه تعامل خانواده (بروک و همکاران،۱۹۹۰)، نظریه رفتار مشکل‌ساز (جسر و همکاران، ۱۹۹۱)، نظریه گروه دوستان (اوتینگ و بیووایس،۱۹۸۶، ۱۹۸۷) را در برمی‌گیرد، ساخته شده است.  پرسشنامه‌ی عوامل خطرساز و حفاظت کننده بر روی ۳۰۰۰ نفر از دانش‌آموزان در سطح کشور هنجاریابی شده است (محمدخانی، ۱۳۸۴).

بررسی روایی افتراقیپرسشنامه‌ عوامل خطر ساز و حفاظت کننده مصرف مواد در نوجوانان از طریق مقایسه دانش‌آموزان مصرف‌کننده مواد و غیر مصرف‌کننده، نشان داد که این مقیاس می‌تواند این دو گروه را از هم تفکیک نماید و از روایی افتراقی قابل قبولی برخوردار است (محمدخانی، ۱۳۸۴، ۱۳۸۶). همچنین روایی سازه پرسشنامه‌ی مذکور با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی در نمونه‌ای از دانش‌آموزان در معرض خطر شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که پرسشنامه‌ عوامل خطر ساز و حفاظت کننده مصرف مواد در نوجوانان از لحاظ نظری با مدل‌های نظری پیش‌بینی کننده مصرف مواد، منطبق است و از روایی سازه خوبی برخوردار است (محمدخانی، ۱۳۸۶، ۱۳۹۱).

خرده مقیاس‌های پرسشنامه‌ عوامل خطر ساز و حفاظت کننده مصرف مواد در نوجوانان

 1. نگرش به مصرف مواد
 2. ناامیدی
 3. مهارت‌های اجتماعی
 4. هیجان خواهی
 5. تکانشگری
 6. حساسیت به اضطراب
 7. تعارضات خانوادگی
 8. نگرش والدین
 9. نظارت خانواده
 10. بی‌نظمی اجتماعی
 11. تعهد به مدرسه
 12. فضای روانی اجتماعی مدرسه

منابع

محمدخانی، شهرام. (۱۳۹۳). برنامه­ توانمندسازی روانی- اجتماعی در مدرسه: ارتقای سلامت با تمرکز بر آموزش مهارت‌های زندگی به دانش آموزان در معرض خطر. دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد و ستاد مبارزه با مواد.

محمدخانی، شهرام. (۱۳۹۳). راهبردهای پیشگیری از سوءمصرف مواد در دانش آموزان در معرض خطر شناسایی، ارزیابی و مداخله. دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد و ستاد مبارزه با مواد. 

محمدخانی، شهرام؛ اسدی، مسعود. (۱۳۹۱).  علل گرایش نوجوانان به مواد مخدر صنعتی در استان بوشهر و ارائه راهکارهای پیشگیری انتظامی از آن. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

محمدخانی، شهرام. (۱۳۸۹). اعتباربخشی برنامه‌ی آموزش مهارت‌های زندگی برای نوجوانان در معرض خطر مصرف مواد. دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد در ایران.

محمدخانی، شهرام. (۱۳۸۸). طراحی و تدوین برنامه­ توانمندسازی روانی- اجتماعی دانش آموزان در معرض خطر سوءمصرف مواد. دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد در ایران.

محمدخانی، شهرام. (۱۳۸۴). ساخت و استانداردسازی پرسشنامه­ عوامل خطرساز و حفاظت کننده مصرف مواد به‌منظور شناسایی دانش آموزان در معرض خطر سوءمصرف مواد. دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در ایران. 

 

برای خرید نرم افزار با مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کاج تماس بگیرید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.